Podstawowym celem programu jest ograniczenie u dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i szkół średnich, rozwoju nieprawidłowych postaw i zachowań. Szczególnie chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, zagrożenie uzależnieniem od nowych techologii oraz różne formy przemocy. Jednocześnie program ma na celu stworzenie tym osobom możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym. Chodzi tu z jednej strony o bezpośrednią pomoc dzieciom i młodzieży wymagającej wsparcia, z drugiej strony chodzi o współpracę z przedstawicielami środodowiska lokalnego (władze, instytucje, rodzice, mieszkańcy…), inspirującą do podejmowania inicjatyw, zwiększających szanse prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w ich środowisku.