"Środowiskowa profilaktyka uzależnień", to rekomendowany program profilaktyki selektywnej adresowany do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Możliwy jest do realizacji m.in. w takich placówkach jak świetlice socjoterapeutyczne, placówki oświatowe (szkoły, bursy, internaty), placówki pomocy społecznej, w tym wsparcia dziennego, ośrodki kuratorskie, kluby osiedlowe, poradnie zdrowia psychicznego... Program daje możliwość stworzenia systemowych, zintegrowanych odziaływań profilaktycznych w konkretnych środowiskach lokalnych takich jak miasta, dzielnice, osiedla, gminy i wsie.